Ordlista

Gå direkt till specifika bokstäver: A-E, F-J, K-O, P-S, T-Ö.

Följande begrepp används inom Skolfederation:

Anvisningstjänst: Det tekniska och administrativa stöd som Federationsoperatören tillhandahåller för att assistera Användare att i E-tjänsten välja sin Användarorganisation.
Engelska; Discovery Service

Användare: Den fysiska person som har tilldelats en Identitet i Skolfederation.

Användarorganisation: Juridisk person med Användare som tecknat avtal om anslutning till Skolfederation. Den juridiska personen kan vara en Skolhuvudman enligt Skollagen eller en Utbildningsanordnare som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas.
Se vidare Huvudman och Utbildningsanordnare.

Attribut: Uppgifter knutna till den elektroniska identiteten som beskriver en persons egenskaper eller annars kan ligga till grund för beslut om t.ex. systembehörighet och åtkomstkontroll i en ansluten E-tjänst.
Engelska: Attribute

Attribututgivare: Sådan funktion som påför Attribut till en Elektronisk identitet inom Skolfederation.
Engelska: Attribute authority (AA)

Attributregisterhållare: Den som tillhandahåller en Attributkälla till Användarorganisation.

Attributkälla: Den funktion som registrerar och underhåller Attribut knutna till Användaren.

Avtal: Huvudavtalet tillsammans med vid var tid gällande bilagor.

Biljett: Se Intyg.

E-legitimationsutfärdare: Den funktion, tillhandahållen av Användarorganisation eller leverantör till Användarorganisation som utfärdar E-legitimationer till Användare.

Elektronisk identitet: En unik beteckning för en Användare inom Skolfederation.

E-tjänst: Sådan tjänst som tillhandahålls av Tjänsteleverantör, som har förmåga att tillgodogöra sig utställda Identitetsintyg, och på grundval av dessa medge Användare åtkomst till tjänsten.

E-tjänsteleverantör: Se Tjänsteleverantör

Federationsoperatör: Den som sköter Skolfederations löpande verksamhet, dess gemensamma infrastrukturella tjänster och information till Medlemmarna, samt förvaltar Avtal och Regelverk.

Federerad identitet: En användaridentitet som kan användas inom flera olika organisationer, eftersom organisationerna har enats om hur man ska hantera identiteter över organisationsgränserna. Grundidén är att en given användare som autentiserat sig hos en organisation kan med automatik bli autentiserad hos en annan organisation som ingår i federationen, det vill säga en single sign-on som överskrider organisationsgränserna.

Vid praktisk tillämpning av federerade identiteter är en av grundstenarna ett tillitsförhållande mellan de organisationer som ingår i federationen. Tilliten ligger i att en organisation litar på att en annan organisation genomfört autentisering – identifiering + verifiering – på ett korrekt sätt och att den genomförs i en kontrollerad och tillförlitlig IT-miljö.

Huvudman: Huvudman inom skolväsendet enligt Skollag (2010:800). Huvudman kan vara kommun, landsting, staten eller enskild som har ansvar för verksamheten i Skola.

Identitet: Se Elektronisk identitet.

Identitetsintygsutgivare: Den funktion, tillhandahållen av Användarorganisation eller leverantör till Användarorganisation, som efter positiv verifiering av användares identitet ställer ut Identitetsintyg avsedda för Tjänsteleverantörs E-tjänst.
Engelska: Identity Provider (IdP)

Identitetsintyg: Ett av en Identitetsintygsutgivare utställt intyg i elektronisk form enligt Skolfederations Tekniska krav, innehållande uppgifter om en Användares Elektroniska identitet och/eller Attribut.
Engelska: Assertion

Identitetsutfärdare: Se Identitetsintygsutgivare

IdP, Identity Provider: Se Identitetsintygsutgivare

Intyg: Se Identitetsintyg.

Intygsutgivare: Se Identitetsintygsutgivare.

Medlem: Den Användarorganisation eller Tjänsteleverantör som har tecknat avtal om anslutning till Skolfederationen.

Metadata: Tekniska information som krävs för samverkan mellan Skolfederations Medlemmar.

Metadataregistret: Skolfederation gemensamma register med Medlemmarnas Metadata.

 Det övergripande regelverk som styr förutsättningarna för parternas samverkan inom Skolfederation.

Regelverket: Se Regelverket för federationen.

Registerhållare: Se Attributregisterhållare

Skola: Avser förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och fritidshem, specialskolan och sameskolan enligt Skollag (2010:800).

Skolhuvudman: Se Huvudman.

Skolfederation: Ett samarbete mellan Användarorganisationer eller motsvarande, verksamma som Identitets- och/eller Attributsutfärdare, och E-tjänsteleverantörer, tillsammans med Federationsoperatören.

Tekniska krav: De tekniska specifikationer som Medlemmar måste följa för att kunna samverka inom Federationen.

Tillitsdeklaration: En beskrivning av hur medlem lever upp till Skolfederations Tillitsramverk.

Tillitsnivå (LoA): De skyddsklasser för E-legitimationer och utställande av Identitetsintyg vars grad av skydd definieras i Tillitsramverket.
Engelska: Levels of assurance (LoA)

Tillitsramverk: Den del av regelverket för Skolfederation som behandlar regler för säkerhet och inom Federationen.
Engelska: Trust Framework

Tjänsteleverantör: Organisation som tecknat avtal om anslutning till Skolfederation och inom ramen för detta tillhandahåller en eller flera E-tjänster.
Engelska: Service Provider (SP)

Utbildningsanordnare: Läroanstalt eller enskild fysisk eller juridisk person som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) och dess tillhörande bilaga.