Skolfederations attributprofil version 3.1


Denna sida beskriver skillnaderna mellan version 2.3 och 3.1. Under en kort tid fanns även version 3.0. Fullständig versionshistorik finns i attributprofilen.


SIS har släppt version 3.1 av profilen för attribut inom Skolfederation. Versionen kommer inom kort att ersätta befintlig attributprofil.

Dokumentet kommer framöver att lyftas ur Skolfederations avtalspaket och istället hanteras som en profil, enligt samma princip som för de tekniska profiler som tillämpas.

Det nya dokumentet har versionsbeteckning 3.1 och skiljer sig från nuvarande version 2.3 på följande punkter:

 • Redaktionella förändringar.
 • Nytt attribut sisSchoolUnitCode ersätter norEduOrgUnitUniqueIdentifier
  (Ändringen genomförs då det finns behov av att kunna ange flera skolenhetskoder i attributet, vilket inte stöds i standarden för attributet norEduOrgUnitUniqueIdentifier.)
 • Indelningen av attribut i kategorierna ”Bas”, ”Standard” och ”Utökade” är borttagen.
  (Indelningen av attributen var avsett som vägledning för en minimalistisk princip avseende utlämnande av uppgifter om användare. Detta beskrivs istället i inledningen i den nya attributprofilen.)
 • Attribut borttaget: eduCourseOffering
  (Detta attribut behöver vanligen kompletteras med uppgifter om användarens roll i angiven kurs. Attributet eduCourseMember beskriver användarens roll och innehåller samma information som eduCourseOffering. Attributet bedöms därför vara redundant.)
 • Attribut borttaget: eduPersonAffiliation
  (Ersätts av det nya attributet eduPersonScopedAffiliation.)
 • Nytt attribut: sisOrgDepartment
  (Används för att beskriva användarenstillhörighet till kommunal förvaltning, stadsdel eller motsvarande organisatorisk enhet i syfte att kunna styra användarens tillgång till resurser.)
 • Nytt attribut: eduPersonScopedAffiliation
  (Attributet avser den eller de roller som användaren har i förhållande till organisationen.)

Versionsuppdateringen medför inga krav på ändringar i befintliga implementationer.

Vid ändring av informationsutbyte mellan intygsutfärdare och tjänst i befintliga implementationer är det viktigt att säkerställa att ändringen kan hanteras av respektive part.

Vi återkommer med uppdaterad information när version 2.3 tas bort ur avtalsstrukturen och version 3.1 finns publicerad som profil.

Du kan redan nu ta del av den nya versionen här: Attributprofil v3.1

Kontakta vår kundtjänst för eventuella frågor info@skolfederation.se