Seminarier

Skolans digitalisering är en stor och långsiktig utmaning för hela sektorn. För att undvika att alla skolhuvudmän själva ska behöva uppfinna hjulet behövs en god samverkan mellan alla aktörer inom skolväsendet.

Skolfederation erbjuder en neutral plattform för samverkan mellan skolhuvudmän, myndigheter, kommunalförbund och branschorganisationer. Där kan aktörer mötas och utbyta erfarenheter om sina lösningar på de utmaningarna skolan står inför. Ju fler som kan vara med och samverka desto bättre.

 

 

Seminarier under vårterminen 2021

Vårens seminarierserie fokuserar på fem teman kopplade till skolans utmaningar när man nu digitaliserar sina processer och lärresurser. Det går bra att redan nu anmäla sig till seminarierna.

Seminarierna riktar sig i första hand till Skolhuvudmän, men även leverantörer är välkomna.

Alla seminarier genomförs digitalt.

 

Digitala nationella prov (DNP)

Se under redan genomförda seminarier.

 

Digitala läromedel

2021-05-18 Från val till undervisning, del 2 uppföljning

 

Appar

2021-05-11 Hantering av appar, del 2 uppföljning

 

E-legitimation för skolan

2021-03-09 Krav på skolans e-legitimationer

 

Personuppgiftshantering

2021-03-23 Personuppgiftshantering: Schrems II och skolans molntjänster

2021-04-27 Personuppgiftshantering: Hantering av skyddade identiteter

 

Workshops

Under vårens Workshops diskuteras olika tekniska ämnen i syfte att finna goda gemensamma lösningar för skolan digitala infrastruktur. De är av teknisk karaktär och vänder sig till leverantörer, integratörer och skolhuvudmännens IT-avdelningar.

2021-04-21 E-legitimation för skolan

 

Utbildningar – 1,5h

Utbildningarna vänder sig till dig som önskar en kortare introduktion i till ämnet.

2021-05-04 Förberedelse för digitala nationella prov

 

Genomförda seminarier:

Här lägger publicerar vi de genomförda seminarierna tillsammans med presentationer och sammanställda anteckningar. Läs gärna vad som diskuterades och vad grupperna kom fram till.

Under seminariet redogörs för erfarenheterna från Skolverkets försöksverksamhet och deras fortsatta arbete. De tekniska kraven på huvudmannens infrastruktur diskuteras och då speciellt kraven på inloggning och förmåga att föra över användaruppgifter till Skolverket. Vi undersöker även intresse och möjligheterna till samarbeten för att effektivisera och underlätta arbetet med att leva upp till de krav som digitala nationella prov ställer.

2021-02-23 Planering för digitala nationella prov

2021-02-24 Planering för digitala nationella prov

Kortare utbildning som vänder sig till små friskolor som önskar enkla och paketerade lösningar för att kunna genomföra digitala nationella prov (DNP) 2023:

2021-02-02 Förberedelse för digitala nationella prov

Seminariet behandlar hur skolhuvudmannen kan utveckla en effektiv och smidig process för hantering av digitala läromedel. 

2021-02-09 Från val till undervisning

Under seminariet diskuteras vad samarbetet för hantering av appar bör omfatta och hur det ska organiseras. Målsättningen är att finna formerna för att under våren ha ett färdigt erbjudande till de huvudmän som är intresserade att delta i en samverkan.

2021-02-17 Hantering av appar, del 1: Workshop