Frågor och svar

Här har vi sammanställt frågor och svar om Skolfederation. Har du ytterligare funderingar – tveka inte att kontakta oss.

Allmänt om Skolfederation

Om medlemskap

Om avtal och regler

Om anslutning

Om attribut och metadata

Om eduroam

Allmänt om Skolfederation

Vad är Skolfederation?

Syftet med Skolfederation är att underlätta svensk utbildningssektors användning av digitala tjänster och läromedel. Det gör vi genom att tillhandahålla en infrastruktur för inloggning som gör tjänster enklare åtkomliga för elever och lärare ute på skolor runtom i landet.

Tjänsten är en så kallad identitetsfederation, där medlemmarna litar på varandras användaridentifiering.

Vad är en federativ infrastrukturlösning?

Förenklat är det en sammanhållen teknisk infrastruktur där hanteringen av identiteter och åtkomsträttigheter knyts samman med ett obegränsat antal e-tjänster. Lärare och elever kan alltså på ett enkelt sätt komma åt sina digitala läromedel med hjälp av Skolfederation.

Grunden för federationen är tillit. Med tillit avses tillit till att alla ingående medlemmar följer det gemensamma regelverket, gällande tillitsnivåer, hantering av autentisering och behörigheter och ytterst tillit till utställda tekniska intyg.

Vilka står bakom Skolfederation?

Skolfederation har tagits fram under ledning av SIS, Swedish Standards Institute, och drivs av Internetstiftelsen.

Varför behövs Skolfederation?

Undervisningen i den svenska skolan är på väg in i en digitaliserad värld. För att kunna ta tillvara möjligheterna med digitala tjänster krävs en väl fungerande inloggningslösning för elever och personal. Lösningen måste vara enkel, säker, kostnadseffektiv, lättadministrerad, utvecklingsbar samtidigt som den värnar den personliga integriteten. Med en väl fungerande inloggningslösning på plats för elever och personal kan mer fokus ägnas åt pedagogiken och de digitala tjänster som skolan vill använda.

Med Skolfederation använder elever och lärare sin inloggning till skolan för att nå sina tjänster både de inom skolan och externa tjänster. Lärare slipper hantera mängder av konton och lösenord till många tjänster. Det kan dessutom ske utan att några personuppgifter, användarnamn eller lösenord skickas över Internet.

De som erbjuder nätbaserade tjänster till skolan får med Skolfederation tillgång till en säker, standardiserad inloggningstjänst som alla anslutna skolor kan använda. Leverantörernas integrationskostnader kan sänkas avsevärt när de bara behöver anpassa sina system en gång för att fungera i federationen. De slipper också administrera ett eget användarregister. Det sänker tröskeln för att erbjuda pedagogiska e-tjänster och skapar förutsättningar för ett ökat utbud av digitala resurser via Internet.

Hur fungerar Skolfederation?

Grunden för federationen är tillit. Med tillit avses tillit till att alla ingående medlemmar följer det gemensamma regelverket, gällande tillitsnivåer, hantering av autentisering och behörigheter och ytterst tillit till utställda tekniska intyg. Den tekniska infrastrukturen för Skolfederation har byggts upp med samma standarder som redan används för den svenska universitets- och högskolefederationen SWAMID. Du hittar mer teknisk information på https://www.skolfederation.se/teknisk-information/.

Hur finansieras federationen?

Skolfederation finansieras med hjälp av intäkter från sina medlemmar.

Om medlemskap

Vem får bli medlem i Skolfederation?

De som kan vara medlemmar är:

 • En användarorganisation som är antingen:
  skolhuvudman för någon av de skolformer som uppräknas i Skollagen (2010:800) och som genom det allmänna eller det privata anordnar utbildning,
  eller
  utbildningsanordnare som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) och dess tillhörande bilaga.
  Det går bra att ha separata avtal för olika skolenheter.
 • En svensk myndighet som arbetar med skolan.
 • En leverantör av e-tjänster som har rekommenderats av en skolhuvudman att bli medlem i Skolfederation.

Vad kostar det att bli medlem i federationen?

Avgift och omsättning anges exklusive moms.

Användarorganisation (baserat på antal elever)

 • Liten (<500 elever) 5 000 SEK/år
 • Mellan (> 500 elever till < 5 000 elever) 10 000 SEK/år
 • Stor (> 5 000 elever) 20 000 SEK/år

Tjänsteleverantör (baserat på omsättning)

 • Icke-kommersiell tjänsteleverantör 500 SEK/år
 • Liten tjänsteleverantör (omsättning < 1MSEK/år) 5 000 SEK/år
 • Stor tjänsteleverantör (omsättning > 1MSEK/år) 10 000 SEK/år

Vad ingår i medlemskapet?

 • Tillgång till den gemensamma infrastrukturen
 • Gemensam och standardiserad metadatahantering
 • Vägledning och fri support
 • Kostnadsfria seminarier och erfarenhetsutbyten
 • Ett stort nätverk med visionära aktörer
 • Tillgång till test- och labbmiljöer
 • Möjlighet att få tillgång till det globala eduroam-nätverket
 • Synlighet på skolfederation.se

Hur blir man medlem?

För att bli medlem i Skolfederation krävs en godkänd ansökan om medlemskap och att ett ”Avtal för medlemskap i Skolfederation” tecknas mellan medlemmen och federationsoperatören. Du hittar mer information om avtalen på adressen https://www.skolfederation.se/bli-medlem/avtal/.

Vem ska jag kontakta om jag vill veta mer?

Internetstiftelsen svarar som federationsoperatör för den löpande verksamheten och den tekniska driften av Skolfederation. Har du frågor om ditt medlemskap eller vill bli medlem är du välkommen att kontakta oss. Mer information: https://www.skolfederation.se/om/kontakt/.

Hur vet jag om en tjänsteleverantör är medlem i Skolfederation?

Du hittar en lista med alla våra medlemmar på: https://www.skolfederation.se/medlemmar

Hur kommer jag igång med Skolfederation?

Som med andra system är det en viktig framgångsfaktor att ha en tydlig ägare med mandat att driva frågan. Typiskt ägs frågan om anslutning till Skolfederation av systemägare eller systemägargrupper för skolhuvudmannens skolsystem respektive tjänsteleverantörens abonnemangssystem. Här hittar du en checklista som ger dig vägledning: https://www.skolfederation.se/bli-medlem/vagledning-for-anslutning/

Om avtal och regler

Vilka regler och avtal gäller för medlemmarna i Skolfederation?

På vår webbplats hittar man dokument med medlemsavtalen för Skolfederation. Har ni frågor om avtalen är ni välkomna att kontakta oss. https://www.skolfederation.se/bli-medlem/avtal/

Hur säger man upp avtalet?

Uppsägning av medlemsavtal till Skolfederation gör du genom att fylla i uppsägningsblanketten och skicka in den till Skolfederation. Kontaktuppgifter finns på blanketten. Ett bekräftelsemejl skickas när uppsägningen är behandlad. Läs mer om uppsägning av medlemskapet här: https://www.skolfederation.se/bli-medlem/uppsagning/

Om anslutning

Vad är det för ställtid från att vi tecknar avtalet med Skolfederation tills det att vi kan ansluta till Skolfederations produktionsmiljö?

Det finns ingen ställtid mellan tecknat avtal och möjlighet att ansluta till Skolfederations produktionsmiljö. Vid uppladdning av metadata genomförs en verifiering som vanligtvis sker inom en arbetsdag. Det är viktigt att vi har fått rätt kontaktuppgifter i kontaktblanketten för att undvika onödiga ledtider.

Hur kan vi ansluta till MS 365 och GAFE?

Microsoft och Google är inte anslutna till Skolfederation idag men det är relativt okomplicerat att använda den IdP ni ansluter med till Skolfederation för att även ansluta dessa tjänster. Läs mer om federering och Office 365 samt Google Apps.

Eftersom flera av de större aktörerna på tjänstesidan är svåra att påverka avseende lokala anpassningar så har vi valt att verka genom internationella forum för federationer i frågan.

Vi tycker att det är bra om fler påtalar behovet och nyttan för Microsoft, Google och andra liknande aktörer.

Hur kan vi erbjuda appar och program?

Idag finns det endast stöd för SSO för webbtjänster. Vi har inlett arbete för att få leverantörer av SAML-mjukvara att titta på någon lämplig lösning för appar. Vi hoppas att det inom kort ska ha klarnat och att det finns en produkt som går att använda. Ni får gärna komma med input i frågan om hur ni skulle vilja att en sådan lösning såg ut.

Om attribut och metadata

Vilka attribut ska vi använda?

Det är i överenskommelse mellan användarorganisationen och tjänsteleverantören där det avgörs vilka attribut som tillgängliggörs för tjänsteleverantören och där erforderlig juridisk reglering samt ytterligare kravställning också görs. Det är ytterst skolhuvudmannen som har ansvaret för vad som tillgängliggörs och till vem. Du hittar mer information här.

Var ska jag lämna in nytt metadata?

Skolfederations medlemmar kan själva hantera sitt metadata i Federationsadmin. Är din organisation en ny medlem i Skolfederation efter den 14 november 2019 får du som är teknisk kontakt åtkomst redan vid medlemsansökan. Blev din organisation medlem innan den 14 november behöver du anmäla att du vill ha åtkomst genom att fylla i formuläret här.

För Trial behövs inget medlemskap men anmälan till Trial måste vara gjord. https://www.skolfederation.se/teknisk-information/metadata-2/lamna-nytt-metadata/

Om eduroam

Vad är eduroam?

Eduroam (education roaming) är ett världsomspännande samarbete inom forsknings- och utbildningsvärlden för att kunna samutnyttja varandras trådlösa Internet (WiFi). Tjänsten möjliggör för studenter, forskare och personal att på ett enkelt och säkert sätt få åtkomst till internet via andra medlemmars WiFi. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam kan med andra ord även logga in på trådlösa nätverk på andra anslutna lärosäten. Läs mer om eduroam här.

Hur hänger eduroam och Skolfederation ihop?

Alla användarorganisationer som är medlemmar i Skolfederation kan också enkelt bli medlemmar i eduroam. Med en inloggning får elever och personal på ett säkert sätt tillgång till skolans wifi, men även alla andra kommunala nätverk, alla andra anslutna lärosätens trådlösa nätverk liksom järnvägsstationers och flygplatsers nätverk i Sverige och runt om i världen.