Vill underlätta hantering av läromedel

11 jul, 2017

Läromedelsproducenter och huvudmän i POC

Skolhuvudmän i armkrok med läromedelsproducenter. Tillsammans vill de hitta lösningar för att underlätta skolans hantering av digitala läromedel!

Från vänster: Hans Ekdahl, Gleerups Utbildning, Patrick Rundin, Studi.se, Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun, Michel Poijes, Natur & Kultur, Marcus Ander, Gleerups Utbildning, Christoffer Hansson, Jensen education, Jonas Linde, Liber, Arvid Hemberg, NE, Palle Girgensohn, SIS. På skärm: Christian Alfredsson och Susanne Bergqvist, Alingsås kommun. 

Kommunerna Alingsås, Ängelholm och Höglandets IT ska nu med hjälp av läromedelsproducenter ta ett gemensamt krafttag för att försöka förenkla administrationen av digitala läromedel. De involverade företagen har utfäst total transparens. Vidare står var och en för sin del av kostnaden och delar sedan generöst med sig av resultaten.

Clara Behrmann, Clio Online

Clara Behrmann, Clio Online

– Som läromedelsproducenter vill vi ta vårt ansvar och jag vet av egen erfarenhet att svenskar är fantastiska på samarbete! säger Clara Behrmann, produktägare på Clio Online i Danmark (bilden).

Systemen måste kunna prata med varandra
I de inledande samtalen har det framkommit många skilda behov och önskemål från alla håll. Inte minst behöver skolornas beställarkompetens höjas med avseende på det digitala.

Utvecklingen mot allt fler digitala läromedel och tjänster i skolan ställer nya krav på hanteringen, men bjuder samtidigt på större flexibiliet när det kommer till anskaffning av tjänster, till exempel utifrån behov. För att det här ska fungera behöver systemen digitalt kunna utbyta information och ha implementerat någon slags identifiering och åtkomst.

Större krav på säkerhet och integritet
Samtliga inblandade har ett gemensamt intresse av att läromedelshantering sker korrekt och säkert. Idag existerar det flera administrativa utmaningar med användarkontona. Det kan exempelvis gälla när en elev byter skola mitt i en termin eller när lärare, eller andra funktioner som elevhälsan, är verksamma på flera skolenheter.

I grund och botten kan man lite förenklat säga att det handlar om tre grundläggande funktioner: skapa konton, uppdatera konton och ta bort konton. Det som vanligen går under namnet livscykelhantering av användarkonton.

Vidare ställer den nya dataskyddsfördningen höga krav på den som registrerar och lagrar information och personuppgifter om användarna. Enligt förordningen ska även den enskilda användaren ha långtgående rättigheter att få sina uppgifter borttagna (eller åtminstone avpersonifierade) från register.

Lösning med SCIM-standard
En möjlig lösning kan vara den internationella och öppna standarden SCIM* som beskriver hur personer, grupper och gruppmedlemskap kan överföras mellan olika system.

Swedish Standards Institute, SIS, har nyligen tagit fram en SCIM-baserad standard för transport av information om svenska skolors tjänstefördelning och schema. Med den här standarden finns en möjlighet att på ett enkelt sätt sköta livscykelhanteringen av användare och grupper.

Testar delmängd
Jakob Schlyter på Kirei har presenterat ett förslag med en delmängd av ovan nämnda ”skolschema-standard” i kombination med en federationslösning.

– Det vi ska ta reda på genom en så kallad POC (Proof of Concept) är om det här förslaget fungerar i praktiken, säger Palle Girgensohn från arbetsgruppen på SIS.

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, tillhandahåller lokaler samt organiserar och håller samman projektet.

*SCIM: System for Cross-domain Identity Management

Branschorganisationen Svenska Läromedel har länge påtalat behov av enklare, säkrare och effektivare hantering av användare mellan skolor och de som tillhandahåller läromedel, vilket vi har skrivit om tidigare här. Dokumentation och uppdatering från arbetsmötena hittar du här.