Hur står det till med den personliga integriteten?

23 jun, 2016

Ja så lyder titeln på det delbetänkande som Integritetskommittén på regeringens uppdrag nyligen redovisat. Kommittén beskriver där riskerna för den enskilde individens integritet i olika sammanhang.

Det fulla uppdraget är att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera sådana faktiska och potentiella risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik i såväl privat som offentlig verksamhet.

Kommittén har valt att beskriva riskerna för den enskilde individens integritet i olika samhällssektorer och även i samband med olika företeelser som är särskilt intressanta ur integritetssynpunkt. Skolfederation är en av komponenterna som undersökts i kartläggningen av skolområdet och kommittén beskriver federationen som ett intressant exempel eftersom den kan ge ett förbättrat integritetsskydd för eleverna samtidigt som den också underlättar skolsektorns hantering av elevernas personuppgifter. Man uttrycker att ”en risk som kan uppstå vid en anslutning till Skolfederationen är att skolhuvudmännen av misstag eller okunskap kan välja en nivå för kommunikationen där integritetskänsliga uppgifter om enskilda elever onödigtvis visas för anslutna aktörer, dvs. att integritetskänsliga uppgifter får en större spridning av än vad som är fallet utan federativ identitetslösning”.

Vi vill betona att det alltid är skolhuvudmannens ansvar att bara lämna ut de användaruppgifter som verkligen behövs för respektive tjänst, oavsett om man federerar eller inte. Aktivt deltagande i Skolfederation medför snarare att man tänker efter en extra gång och förser tjänsterna med användarattribut utifrån en minimalistisk princip.

Delbetänkandet kan läsas i sin helhet här.