Sakta men säkert framåt i klassrummet

5 dec, 2014

Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingschef Sofie Lindén vill inte gå i fällan och köpa hårdvaran utan att ha ett tydligt användningsområde för den. Det berättar hon i en intervju med skolfederation.se.

Kunskapsskolan jobbar långsiktigt och målmedvetet med ständiga förbättringar och utveckling av sin verksamhet, inte minst när det kommer till arbetet med de digitala verktyg i undervisningen.

–Vi tror att användandet av ny teknik på ett smidigt sätt stödjer elever och lärare i våra skolor. Däremot så vill vi inte gå i fällan att köpa hårdvaran utan att ha ett tydligt användningsområde för den och inte heller koppla på läromedel digitalt utan att hinna implementera eller utvärdera effekten av dem. Ledordet får väl bli ”Sakta men säkert” där både prioriteringar och långsiktighet är viktigt för oss, förklarar pedagogik- och utvecklingschef Sofie Lindén.

–Det finns många olika program och produkter att välja på och många enskilda medarbetare önskar nya verktyg som man kan använda sig av i skolvardagen. Dock har många program en hög ingångströskel och kan vara ganska smala. När vi väljer vilka typer av tjänster och verktyg som vi vill använda oss av i våra skolor utgår vi från att dessa ska skapa ett ökat lärande för eleverna, spara tid för lärarna, kunna användas brett och under en längre tid.

–Själva hårdvaran har givetvis en viktig funktion för att öka tillgängligheten till de digitala verktygen i undervisningen. När Chromebook lanserades i Sverige våren 2013 startade vi därför ett pilotprojekt för att testa och utvärdera dessa i skolmiljö. I piloten inkluderades även applikationspaketet Google Apps då detta är ett krav för att använda Chromebook. Piloten genomfördes under april och maj 2013 på två skolor, grundskolan i Lund och vårt gymnasium i Norrköping. Efterföljande intervjuer med elever och lärare gav mycket positiv respons för användandet av både Chromebooks och Google Apps. Kunskapsskolans ledning tog därför beslutet att satsa på Chromebooks i kombination med Google Apps som en paketlösning inom ramen för vad vi kallar vår ”1 till 1-satsning” (1 dator per elev). Till skolstarten 2013 levererades den första omgången datorer ut till samtliga gymnasieskolor och två grundskolor.

Hur har det tagits emot och vilka resultat har ni sett så långt?

Sofie Lindén.

Sofie Lindén.

–Tidigare arbetade elever och lärare med olika verktyg, vilket medförde problem med att stödja och hjälpa eleverna på ett bra sätt. En av de viktigaste aspekterna i samband med övergången till Google-verktygen var därmed att se till att elever och lärare fick samma miljö att arbeta i. För att få kvalitet i införandet gick alla lärare en grundutbildning i hur man arbetar med Google Apps.

–Under hösten 2013 utvärderades projektet i syfte att fånga upp resultat och eventuella utmaningar med den nya lösningen. Utvärderingen visade på mycket positiv respons från skolorna både avseende Chromebooks och Google Apps. Det framkom att det fanns flera fördelar med användandet av Chromebooks och Google Apps, t.ex. att man kan dela dokument i Googles gränssnitt vilket förenklar kommunikationen mellan elever och lärare när det kommer till t.ex. inlämningsuppgifter. Utrullningen har fortsatt under 2014 och vi använder nu även stationära Chromeboxar som komplement på flera skolor.

–Innehållsmässigt har både Skolfederation och Liber tagits emot väl. Under de senaste sex månaderna har Kunskapsskolans lärare haft tillgång till Libers digitala NO-kursbibliotek, Spektrum. NO-kursbiblioteket Spektrum är det centrala innehållet, anpassat till läroplanens syfte, förpackat som verktyg för att utveckla elevernas förmågor. Liber har utvärderats av våra NO-lärare och de första resultaten ser positiva ut, där 90 % av lärarna som svarat på enkäten anser att Spektrum tillför ett stort värde (svarsalternativ 4-5 på en femgradig skala) och 50 % av lärarna upplever att minst en timme arbetstid frigörs under veckan.

Vilka har varit era största utmaningar?

–Implementering och tid för lärarna att verkligen sätta sig in i Libers funktioner och material. Detta gäller generellt när vi pratar digitala verktyg där man måste få möjlighet och kanske stöd i att förändra sitt sätt att undervisa. Sedan medför denna typ av satsningar stora kostnader. En utmaning ligger i att ha is i magen och utvärdera nyttan och den faktiska användningen innan man tar nästa steg.

–Det finns även några rent praktiska utmaningar med ”1 till 1-satsningen”. Bland annat har hanteringen av hårdvara ökat i omfattning på skolorna sedan utrullningen startade. Det innebär att vi har varit tvungna att se över behovet av utökad tid för IT-ansvariga. Det finns ytterligare behov av kontinuerlig metodutveckling och kompetenshöjning lokalt på skolorna för att få större utväxling av Google Apps i undervisningen.

Vad kommer att ske den närmaste tiden?

–Vi jobbar mot en fortsatt stabil och kontrollerad utveckling. Vi frågar till exempel nu alla våra potentiella leverantörer om de är med i Skolfederation då vi ser att denna lösning underlättar mycket för lärarna och skapar en användarvänlig upplevelse för eleverna. Sedan kommer vi fortsätta på tre sammanvävda områden: kompetensutveckling inom användandet av digitala verktyg, fortsätta att utveckla den egna strukturen och bredda med kompletterande program.