Förändringar i medlemsavtalet

14 dec, 2012

Vi har nu tagit fram ett reviderat medlemsavtal för Skolfederation, bland annat har kravet på självdeklaration slopats.

Bakgrunden till förändringarna kan ni läsa om här.

De stora förändringarna som gjorts i huvudavtalet är att kravet på självdeklaration har slopats. Istället fastställer avtalet att medlemmen ska bedriva ett säkerhetsarbete som bör motsvara kraven i bilaga 3, som också har kortats ner något.

Huvudavtalet innefattar också ett förtydligande av ansvarsfördelningen mellan Skolhuvudman, Tjänsteleverantör och Federationsoperatör. Med anledningen av ansvarsfördelningen och personuppgiftsbehandlingen har gamla bilaga 4 om personuppgiftsbehandling utgått med hänvisning till att medlemmen ska uppfylla och följa kraven i personuppgiftslagen (1998:204). Den text som fanns i dåvarande bilaga 4 kommer istället läggas upp på vår hemsida som information, tillsammans med annan matnyttig information om personuppgiftsbehandling.

På grund av ändringarna av bilagorna har attributsbilagan blivit bilaga 4 och prisbilagan blivit bilaga 5. Vi har även lagt till en ny punkt i medlemsavtalet (punkt 3), där .SE:s åtaganden som federationsoperatör tydliggörs.

Dessa ändringar har fastslagits efter samråd med Skolfederations referensgrupp. Har ni frågor om avtalet, eller behov av annan information, är ni välkomna att kontakta oss.

Här finns huvudavtalet samt bilagorna samlade.