Bra data ger en bra federation

10 okt, 2012

För att en identitetsfederation som Skolfederation ska fungera bra behöver den ha aktuella uppgifter om deltagarna – i detta fall huvudsakligen elever, lärare och skolor. Uppgifter som ofta redan finns hos kommunen men som kan behöva sammanställas och anpassas innan de görs tillgängliga för federationen. Dessutom behöver man ha rutiner för hur informationen ska uppdateras, annars blir den snabbt inaktuell.

Mats Gahnström, verksamhetsarkitekt hos Västerås stad, har arbetat med den sortens frågor sedan mitten på 00-talet när skolorna i staden började införa ett centralt register för elevinformation och inloggningar. (Numera används registret för kommunens hela verksamhet, inte bara för skolorna.)

Datakvalitet är egentligen två saker. Dels tillförlitlighet – har vi korrekta uppgifter? – och dels homogenitet – har vi samma definitioner så att uppgifterna går att jämföra? säger han.

Vi har till exempel ett femtiotal skolor i Västerås och det är avgörande för kvaliteten att alla är överens om vilka uppgifter som ska samlas in och hur de ska tolkas. Därför är det viktigt att vi från centralt håll går igenom definitioner av alla attribut i systemet med dem som ska arbeta med uppgifterna i respektive verksamhetssystem.

Tillförlitligheten säkras enligt Mats Gahnström bäst om man ser till att rätta eventuella fel vid källan, i skolans fall i det skoladministrativa system staden använder. Det centrala registret uppdateras sedan från verksamhetssystemen.

Det centrala registret i Västerås är en Microsoftprodukt som heter ILM (Identity Lifecycle Manager). Där samlas personrelaterad information ur verksamhetssystemen och ändrad information ute i verksamheterna synkroniseras automatiskt in till ILM. Ur ILM-databasen genereras sedan en Active Directory-katalog som används för inloggningar och behörighetskontroll i stadens nätverk. Enligt Mats Gahnström är ILM troligen ett bättre val än AD för att hantera de attribut som används i Skolfederation.

Microsofts Active Directory är ett register som är dedikerat för drift av det lokala nätverket och har en fördefinierad och nätdriftsorienterad katalogstruktur. Detta gör att katalogen inte är lämplig som masterdatakatalog.

Mats Gahnström sitter med i referensgruppen för Skolfederation och tycker att Västerås har bra koll på vad som kommer att behövas om staden beslutar sig för att ansluta sig till federationen.

De allra flesta attribut som diskuteras inom Skolfederation har vi redan i våra system. Men det är viktigt att komma ihåg att vi bara kan samla in information som behövs i myndighetsutövningen. Om någon tjänsteleverantör i federationen frågar efter till exempel mobiltelefonnummer måste vi be eleverna själva lägga in det sina profiler, vi kan inte kräva in den typen av information.

Västerås stad var tidigt ute med en central katalog och får en del förfrågningar från andra kommuner om att visa upp den.