Erfarenheter från Sundsvall

Sundsvalls kommun blev tidigt medlem som skolhuvudman i Skolfederation.

Baserat på sina erfarenheter konstaterar de att själva anslutningen till federationen inte är någon större teknisk utmaning eftersom de flesta säkerhetslösningar på marknaden har stöd för detta som standard. Den stora utmaningen har istället varit leveransen av information till de attribut som krävs i federationen.

De har beskrivit sina erfarenheter av införandet i en rapport som kan sammanfattas i följande punkter:

 

Fastslå verksamhetens målbild för Skolfederation

Vad vill ni uppnå med hjälp av Skolfederation? För Sundsvalls kommun var målet att få en inloggning för allt samt att skapa en lösning som var hållbar över tid och bidrog till att minimera administration på individnivå.

 

Utred anslutning till Skolfederation i befintlig infrastruktur

Har ni tekniskt stöd på plats för att ansluta er till Skolfederation eller krävs införande/upphandling av ny teknisk lösning? Sundsvalls kommun verifierade att deras nuvarande säkerhetslösning, MobilityGuard, hade stöd för Skolfederation och standarden SAML 2.0 och involverade dem i arbetet.

 

Utred krav på attribut

Vilka attribut i Skolfederation måste ni använda för att uppfylla er målbild kring Skolfederation? Sundsvalls kommun konstaterade under arbetet att inga utökade attribut behövdes utan att bas- och standardattributen skulle räcka för att tillgodose deras behov.

Observera dock att denna indelning av attribut nu är borttagen, här finns aktuell information om attribut.

 

Utred om ni kan uppfylla verksamhetens krav på attribut

Kan ni fylla de attribut som krävs med korrekt information? Finns rätt informationsmängder i rätt kvalitet för att fylla nödvändiga attribut? Granska vilken information som krävs för att uppfylla attributen och ta reda på var denna information lagras i nuläget. I Sundsvalls fall fanns informationen dels i kommunens skoladministrativa system dels i kommunens centrala metakatalog.

 

Utred hur ni fyller attribut i Skolfederation med korrekt information

Om informationsmängderna som krävs för attributen finns, har ni idag tekniskt stöd att fylla attributen vid inloggning via Skolfederation med korrekt informationsmängd? Sundsvall valde att utöka den befintliga integrationen mellan systemet och metakatalogen för att informationen i attributen automatiskt skulle kunna uppdateras löpande.

 

Fastställ och inför teknisk lösning

Fastställ den tekniska lösningen för anslutning till Skolfederation och inför den i praktiken. Vilken säkerhetslösning ska användas för anslutning till Skolfederation? Vad ska användas som informationskälla för attribut?

 

Läs mer

Ladda ner hela rapporten i pdf-format: Sundsvalls kommun – Erfarenheter införande av Skolfederation

Vill du veta mer om Sundsvalls arbete kan du även läsa våra följande intervjuer och artiklar: