Om provisionering

Här skriver Skolverket om vilka uppgifter en skolhuvudman behöver kunna föra över till provtjänsten och hur.

  • Vad innebär provisionering till provtjänsten för DNP?

Det innebär att en skolhuvudman för över de användaruppgifter Skolverket behöver för att en elev ska kunna genomföra ett digitalt nationellt prov.

  • Vad är Skolfederation Moa?

Moa, tidigare Kontosynk, är Skolfederations lösning för säker överföring av skolans användare. Skolverket behöver kännedom om vilken skola användaren tillhör och beskriver två möjliga sätt att överföra användaruppgifter inför provtillfället. Ett manuellt sätt och ett automatiskt sätt att överföra uppgifter. För att den automatiska överföringen ska fungera behöver skolan vara med i Skolfederation och tillgängliggöra sitt tekniska stöd i Moa.  Då kan en säker anslutning skapas mellan skolan och Skolverket och information om användaren överförs automatiserat. Moa är också en lösning för säker och automatiserad överföring av användaruppgifter för andra digitala lärresurser som finns med i federationen.

  • Vilket tekniskt stöd behövs för automatisk överföring (provisionering) av användaruppgifter till Skolverket?

Skolverket baserar sitt gränssnitt på en egen implementation av standarden SS12000. SS 12000 är en teknisk standard och en överenskommelse om hur data ska överföras mellan olika system.