2021-03-09 Krav på skolans e-legitimationer

Intresset och behovet av att förse skolans personal med e-legitimationer har ökat. Inte minst tack vare DIGG:s nationella arbete med ”E-legitimationer för medarbetare” och Skolverkets förväntade krav på personalen som ska kunna nå och hantera digitala nationella prov.

Skolhuvudmännen står nu inför många viktiga vägval och frågor, så som: För- och nackdelar med förvaltningsöverskridande e-legitimationslösningar. Om egenutgivning av e-legitimationer är ett lämpligt alternativ. Utmaningarna för personalen att använda egna e-legitimationer och telefoner samt, inte minst utmaningen för huvudmännen att finna enkla och säkra lösningar för eleverna.

Under seminariet diskuterar vi kraven på huvudmännen, de viktiga vägvalen och utmaningen att använda e-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Detta är en fortsättning på seminariet ”Autentisering för inloggning till digitala tjänster i skolan” som hölls den 18 nov 2020.

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt.

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Inloggning och federation – hur det hänger samman: Robert Rhudin Sundin, Internetstiftelsen

Skolverket – krav på e-legitimation: Aras Kazemi, Skolverket

Information som behöver skyddas genom flerfaktorsautentisering: Helena Andersson, MSB

E-legitimation för medarbetare: Eva Sartorius, DIGG

Eslövs kommuns vägval och erfarenheter: Helena Månsson, Eslövs kommun

Tjänstemobiler till lärare: Jan Hylén, Education Analytics

Ny överenskommelse mellan staten och SKR: Börje Shameti Lewin, Inera

Här finns sammanställda anteckningar från gruppdiskussionerna

Här finns resultatet från mentifrågorna

Här finns frågor från chatten

 

Agenda

09:00 Inledning
Säkerhetslösning för inloggning till Skolverkets provtjänst: Skolverket
  • Krav och motiv under försöksverksamheten och för provtjänsten: Aras Kazemi, Skolverket
  • Inriktning för Skolverkets fortsatta arbete: Aras Kazemi, Skolverket
Flerfaktorsautentisering utifrån krav i MSB:s föreskrifter: MSB
  • Information som behöver skyddas genom flerfaktorsautentisering
E-legitimationer för medarbetare: Eva Sartorius, DIGG
På gång! Arbete och erfarenheter från huvudmän
  • Eslövs kommuns vägval och erfarenheter,  Helena Månsson, Eslövs kommun
  • Arbete kring problematiken med tjänstemobiler till lärare: Anna Serrander, Uppsala kommun och Jan Hylén, Education Analytics
SKR-överenskommelsen: Börje Shameti-Lewin, Inera
Genomgång av mentifrågorna: Åsa Jernberg, Internetstiftelsen
10:35 Paus
10:45 Gruppdiskussioner 45min
11:30 Summering av gruppdiskussioner
Panel: Om fortsatt arbete
  • Vilka är de obesvarade frågorna?
  • Fortsatta diskussioner och samverkan
Sammanfattning
12:00