2020-10-21 Leda skolans digitalisering

För att digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet ska realiseras krävs ett aktivt arbete både på nationell och lokal nivå. Skolans digitalisering är ett förändringsprojekt och inte ett IT-projekt där det gäller att förändra arbetsprocesser, att sätta verksamhetens behov i centrum, att hålla koll på kostnader och tidstjuvar med mera. Det gäller att bygga upp en ändamålsenlig infrastruktur, teknisk och pedagogisk support, att köpa in digitala lärresurser och inte minst att tillförsäkra att skolledningar, lärare och elever har en adekvat digital kompetens.
I seminariet sätts fokus på skolhuvudmännens ledningsfunktioner, deras roll och ansvar för att bedriva ett strategiskt arbete med skolans digitalisering. Vilken roll och vilket ansvar har huvudmannens ledning för detta arbete, hur bygger man upp förvaltningens digitala kompetens, hur kan man rent praktiskt gå tillväga och vad finns det för goda exempel att lära ifrån?

Skolfederation arrangerar ett digitalt seminarium där du är varmt välkommen att delta. Seminariet är helt digitalt och vi ses i videoverktyget Zoom.

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-10-21
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Presentationer och anteckningar:

Inledning: Att Leda skolans digitalisering 

Skolverket: Leda digitalisering och Riktade insatser för skolans digitalisering

Anteckningar

Leda skolans digitalisering – anteckningar från gruppdiskussioner

Frågor från chatten finns här

 

AGENDA (Med reservation för ändringar)

09:00 Inledning
Välkommen!
Skolverket
  • Presentation av vår modul Leda digitalisering – Victor Karlsson och Henrik Carlsson, Skolverket
  • Erfarenheter och utmaningar vi har sett i arbetet med Riktade insatser för skolans digitalisering – Victor Karlsson och Henrik Carlsson, Skolverket
  • Erfarenheter och utmaningar med att leda förberedelser för digitala nationella prov  – Jenny Sellberg, Skolverket
SKR
  • DigiGuide utifrån ett ledningsperspektiv – Annika Agélii Genlott, SKR
Fallstudie: Skara kommun om sin digitaliseringsresa – Ulrika Kragner, Agneta Dahlberg och Anders Vilhelmsson, Skara kommun
 
Gruppdiskussioner
   
   
  • Vi vet att det är viktigt att hela styrkedjan är engagerad för att skolans digitaliseringsarbete ska bli framgångsrikt. Vilken del av kedjan (politik, förvaltningsledning, rektorer, lärare, övrig personal) har varit svårast att engagera i arbetet?
  • Hur kan man strategiskt jobba för att påverka detta engagemang?
  • Hur mäter/bedömer vi likvärdigheten vad gäller digitalisering mellan våra skolor, ifråga om både hårdvara, mjukvara och kompetens? Kan detta mätas/bedömas även nationellt?
Redovisning av gruppdiskussionerna 
Panel och avslutning