2020-10-21 Leda skolans digitalisering

För att digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet ska realiseras krävs ett aktivt arbete både på nationell och lokal nivå. Skolans digitalisering är ett förändringsprojekt och inte ett IT-projekt där det gäller att förändra arbetsprocesser, att sätta verksamhetens behov i centrum, att hålla koll på kostnader och tidstjuvar med mera. Det gäller att bygga upp en ändamålsenlig infrastruktur, teknisk och pedagogisk support, att köpa in digitala lärresurser och inte minst att tillförsäkra att skolledningar, lärare och elever har en adekvat digital kompetens.
I seminariet sätts fokus på skolhuvudmännens ledningsfunktioner, deras roll och ansvar för att bedriva ett strategiskt arbete med skolans digitalisering. Vilken roll och vilket ansvar har huvudmannens ledning för detta arbete, hur bygger man upp förvaltningens digitala kompetens, hur kan man rent praktiskt gå tillväga och vad finns det för goda exempel att lära ifrån?

Skolfederation arrangerar ett digitalt seminarium där du är varmt välkommen att delta. Seminariet är helt digitalt och vi ses i videoverktyget Zoom.

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-10-21
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Anmäl dig här.

 

AGENDA (Med reservation för ändringar)

09:00 Inledning
Välkommen!
Skolverket
SKR
Fallstudie: Skara kommun om sin digitaliseringsresa
 
Gruppdiskussioner
   
    Vi vet att det är viktigt att hela styrkedjan är engagerad för att skolans digitaliseringsarbete ska bli framgångsrikt.
  • Vilken del av kedjan (politik, förvaltningsledning, rektorer, lärare) har varit svårast att engagera i arbetet?
  • Vilken är den största utmaningen för en skolhuvudmans ledarskap för att nå en framgångsrik digitalisering?
  • Vad skulle kunna göras på nationell nivå för att underlätta för skolhuvudmannen?
I SKR:s handlingsplan (#Skoldigiplan) beskrivs ett antal faktorer som behöver finnas på plats för skolans digitalisering. Det gäller grundläggande förutsättningar som a) ändamålsenlig infrastruktur, b) teknisk support och c) pedagogisk support. Till det kommer d) digitala lärresurser och e) adekvat digital kompetens hos ledning, lärare och elever.
  • I vilka av dessa delar tycker du att ni är starkast/har nått längst?
  • Inom vilka områden är det mest akut med ytterligare insatser på lokal nivå, på nationell nivå?
Redovisning av gruppdiskussionerna 
Panel och avslutning